Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

петак, 28. новембар 2014.

Vodič za odgovorno pijenje alkohola

Institut za mentalno zdravlje, kolaborativni centar SZO za edukaciju, pokrenuo je u martu 2014.godine projekat pod nazivom „Odgovorno pijenje u Srbiji“. Projekat su, u kontekstu društvene odgovornosti, finansijski podržali najveći proizvođači piva u Srbiji, a značajno je da je ovo prvi nacionalni projekat u Srbiji iz oblasti smanjenja štetne upotrebe alkohola. Ciljevi projekta su: smanjenja štetne upotrebe alkohola, prevencija  alkoholizma i sa alkoholom povezanih poremećaja, edukacija stanovništva o niskorizičnom stilu pijenja, kao i unapređenje mentalnog zdravlja građana Srbije.U okviru projekta štampana je i jedinstvena publikacija u ovom delu evrope „Vodič za odgovorno pijenje“. „Vodič za odgovorno pijenje alkohola” (16) je brošura obima 40 strana, štampana u vidu „džepnog izdanja” u tiražu od 10.000. primeraka. U Vodiču su, kroz nekoliko celina, jednostavnim jezikom pojašnjene  sve one stvari u kontekstu pijenja alkoholnih pića (od karakteristika, štetnih efekata itd...), koje bi prosečni građanin Srbije trebalo da zna.Vodič za odgovorno pijenje alkohola


Urednik:
Prim. dr Ivica Mladenović, mr sci med

Autori:
Prim. dr Ivica Mladenović, mr sci med
Dr Goran Lažetić

Recenzent i lektor:
Prof. dr Dušica Lečić-Toševski, dopisni član SANU

Izdavač:
Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Štampa:
Grid studio doo, Beograd

Tiraž:
10.000 primeraka

ISBN 978-86-82277-64-4
Dokument u PDF formatu se može preuzeti sa sajta IMZ-a: imh.org.rs

vodic za odgovorno pijenje alkohola
Vodic za odgovorno pijenje alkohola