Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

петак, 29. април 2016.

ONLINE KNJIGA: ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA - razumeti i pobediti zavisnost - Dr Goran Lažetić
ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA
- razumeti i pobediti zavisnost - 

Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.

 ISBN 978-86-82277-59-0

Zavisnost od psihoaktivnih supstanci je hronična, recidivantna bolest sa složenim, dalekosežnim, ponekad i fatalnim posledicama u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i široj socijalnoj sferi življenja zavisnika. Ona ne predstavlja samo problem pojedinca, nego i cele porodice, kao i društva u celini. I pored višedecenijskih preventivnih nastojanja i brojnih društvenih inicijativa, prevalenca bolesti zavisnosti je u stalnom porastu, a rasprostranjenost upotrebe psihoaktivnih supstanci ima epidemijski karakter. Klinika za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje bavi se prevencijom, dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom bolesti zavisnosti prema najsavremenijim principima adiktologije i psihijatrije. U pitanju je kompleksna organizaciona celina koja omogućava zavisnicima, članovima njihovih porodica i saradnicima u lečenju (relevantne osobe sa radnog mesta, iz službi socijalne zaštite i školskog sistema) tretman različitih formi – od prihvata u savetovalištima, dispanzerskog praćenja, lečenja dnevno-bolničkog i/ili hospitalnog tipa, do produžnih rehabilitacionih grupa i klubova lečenih alkoholičara.Monografija „ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – RAZUMETI I POBEDITI ZAVISNOST“  predstavlja vredan rezultat napora autora da sistematizuje i predstavi zavisnost od psihoaktivnih supstanci na jedan odmeren i pojednostavljen način. U knjizi se ističe značaj društveno-sistemskih faktora u razvoju i održavanju bolesti, uz uvažavanje individualne, bio-psihološke osnove zavisnika. Bolest zavisnosti se ne posmatra kao stvar pojedinca, već kao složeni fenomen koji biva samo pokrenut »neravnotežom« u ličnosti (neurohumoralna i individualno psihološka ravan), porodičnom miljeu i široj socijalnoj sredini. Razvoj i usložnjavanje problema zavisnosti i brojne posledice posmatraju se kao rezultat uspostavljanja disfunkcije u sistemu, te uticaja celokupnog društvenog okruženja zavisnika na kreiranje problematike. Knjiga predstavlja sa merom izbalansiran i integrisan skup postojećih i najsavremenijih teorijskih i empirijskih znanja i podataka o zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.  Autor je nastojao da obuhvati priču o različitim vrstama psihoaktivnih supstanci i njihovom delovanju, prevenciji, procesu lečenja i rehabilitaciji koji se primenjuje u Klinici za bolesti zavisnosti Insituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Knjiga je namenjena široj čitalačkoj publici - zavisnicima,  porodicama zavisnika, studentima, stručnjacima, ali i široj društvenoj javnosti.  Uspešno izbegavši zamke suvoparnog naučnog jezika, a pri tome se oprezno čuvajući svake banalizacije – autor jasnoćom stila pisanja doprinosi da knjiga bude razumljiva širokom auditorijumu.

ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA ONLINE